40 organisaties claimen: Maak overig duurzaam beleid in Nederland coherent aan ontwikkelingsbeleid

Donderdag 19 mei overhandigen Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ aan minister Ploumen tijdens een conferentie in NEMO in Amsterdam. In de publicatie wordt betoogd dat de huidige inspanningen van Nederland en de EU nog niet voldoende zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de internationale gemeenschap in september 2015 ondertekend heeft, te halen. Grotere inspanningen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting zijn nodig om te voldoen aan onze verplichtingen.

 Met deze publicatie willen we Nederlandse en Europese beleidsmakers handelingsperspectief bieden om de in 2015 geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN daadwerkelijk te realiseren” , aldus Bart Romijn, directeur van Partos.

5.300.000.000.000.000.000 USD aan energiesubsidies

Het bedrag aan energiesubsidies voor fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool werd in 2015 door IMF geschat op 5,3 triljoen USD. Ter vergelijking: het geld dat wereldwijd aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed is geschat op 140 miljard dollar. Fossiele brandstoffen worden gezien als een belangrijke oorzaak van de overmatige CO2-uitstoot en de klimaatverandering die daar het gevolg van is. Ontwikkelingslanden dragen op dit moment de grootste (financiële) lasten daarvan. Het Ready for Change rapport wijst op de tegenstrijdigheid van de Nederlandse handelswijze: terwijl we veel investeren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, lopen we met ons binnenlandse energiebeleid in Europees verband flink achter. Nederland moet dus ook haar eigen beleid afstemmen op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten dus wegblijven van het investeren in fossiele brandstoffen.

100.000.000.000 USD verloren door belastingontwijking

Uit het rapport komt eveneens naar voren dat ontwikkeling niet zonder het aanpakken van belastingontwijking kan. Volgens de UNCTAD verliezen de ontwikkelingslanden rond de 100 miljard USD per jaar aan inkomsten als gevolg van belastingontwijking door multinationals. Het geld voor officiële ontwikkelingssamenwerking alleen zal nooit volstaan om de duurzame doelstellingen te financieren. Belastingen zijn voor ontwikkelingslanden de meest duurzame en belangrijkste bron van financiering, terwijl Nederlandse trustkantoren een belangrijke rol spelen bij het wegsluizen van belastinggeld in die landen. “Nederland is bij uitstek het land dat, met aanwezige kennis en ervaring op financieel vlak, daadwerkelijk verschil kan maken. Die kennis en ervaring zouden we moeten inzetten voor het verwezenlijken van SDG’s” , claimt Romijn.

Wapenbeleid niet in lijn met SDG’s

Een andere aanbeveling uit Ready for Change claimt dat Nederland een voorbeeldrol moet vervullen als het gaat om wapenhandel. Nederland is nog altijd een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Ondanks het bestaan van bepaalde exportregels vinden Nederlandse wapens nog altijd hun weg naar landen in oorlog of met gewapende binnenlandse conflicten, repressieve regimes en ontwikkelingslanden. Dit strookt niet met de nadruk die op vrede en gerechtigheid wordt gelegd in de SDG’s.

Ready for Change

Partos, FMS en Woord en Daad hebben het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ in samenwerking met 40 maatschappelijke organisaties geschreven, waaronder Both Ends en Hivos. In de publicatie wordt het nationale, Europese en internationale beleid onder de loep genomen inzake voedselzekerheid, gezondheid, waardeketens, klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid, belasting, mondiaal partnerschap en inclusie.

——————————

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen geformuleerd.

Lees het hele rapport via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *